فهرست موجودی ورق های کامپوزیت پانل تویو
تمامی ورق ها کامپوزیت با ضخامت 4 میلی متر و پوشش رنگ  پی وی دی اف  عرضه می گردد.

 موجودی     

              ابعاد                   

       نام کالا                کد کالا         ردیف    طرح و رنگ    
 // 1/25 * 2/44
 1/25 * 3/20
 flash  silver 801 AT  1  رنگ های اصلی
//    1/25 * 3/20  black silver 804 AT  2  رنگ های اصلی
//   1/25 * 3/36  chimpagn Gold   808 AT    3  رنگ های اصلی
//    1/25 * 3/20  white 803 AT  4  رنگ های فانتزی
//   1/25 * 2/44
 palm copper 806 AT  5  رنگ های فانتزی
//  1/25 * 2/44
1/25 * 3/36 
 water blue 809 AT  6  رنگ های فانتزی
//  1/22 * 3/36 
 1/25 * 3/20
 blue of telecom 813 AT  7  رنگ های فانتزی
//  1/25 * 2/44
 1/22 * 3/36 
 coffe red 815 AT  8  رنگ های فانتزی 
//  1/25 * 2/44
 1/25 * 3/20
 lemon 104 AT  9   رنگ های فانتزی
//  1/22 * 3/36 
 1/25 * 2/44
 orange yellow 821 AT 10  رنگ های فانتزی 
//  1/25 * 2/44 
1/22 * 3/36 
 roseate 822 AT  11  رنگ های فانتزی 
//  1/25 * 2/44   milk lemon 137 AT  12  رنگ های فانتزی 
//  1/22 * 3/36  
 1/25 * 3/20
 black 108 AT  13  رنگ های فانتزی 
//  1/22 * 3/36 
 1/25 * 2/44
 clear copper 001 AT  14  رنگ های فانتزی 
//  1/22 * 3/36 
 1/25 * 2/44 
1/25 * 3/20
 nacarat 825 AT  15   رنگ های فانتزی
//  1/25 * 2/44  china red 826 AT  16   رنگ های فانتزی
//    1/25 * 3/20  red 117 AT  17  رنگ های فانتزی 
//  1/22 * 3/36 
 1/25 * 2/44
 brone 115 AT  18  رنگ های فانتزی 
//  1/25 * 2/44   palm copper noflash    19  رنگ های فانتزی 
//    1/25 * 3/20  brush silver 830 AT  20 طرح براش 
//   1/25 * 2/44  marble 832 AT  21  طرح سنگ
//     carmen red 836 AT  22  طرح سنگ
//    1/25 * 3/20  lmperial red 839 AT  23  طرح سنگ 
//    1/25 * 3/20  silver mirror 837 AT  24   طرح آیینه ای
//    1/25 * 3/20  royall flash silver    25  
//   1/25 * 3/36  geelly red    26  
//  1/25 * 3/36  geelly black silver    27  
//   1/25 * 3/36  geelly palm cooper    28